🚘AutoWasService💦Detailing💥

AutoWasService » Informatie » Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 01 ParkandWash Dienstverlening  en 02 Webwinkel opgemaakt te Amsterdam.


Algemene Voorwaarden ParkandWash Dienstverlening

(Herzien Amsterdam-15-10-2019)

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 – De overeenkomst - Uw opdracht
Artikel 5 – De Frequentie van diensten
Artikel 6 – Onze methode van uitvoering
Artikel 7 – Het Reinigingsresultaat
Artikel 8 – Verkoopprijzen - Offertes - Indexering
Artikel 9 - De Betaling en Termijnen
Artikel 10 – Instructies en informatievoorziening
Artikel 11 – Onze Klachtenregeling
Artikel 12 – Onze Kwaliteitsgarantie
Artikel 13 – Aansprakelijkheidsregeling

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 1 - Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten aan consumenten en bedrijven aanbiedt;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met de ondernemer;
3. Bedrijf ; Locatie-Beheerder: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met de ondernemer;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
ParkandWash
Marathonweg 35-1
1076 TA Amsterdam*
Tel; 06 28 22 88 73
info ]@[ ParkandWash.nl
KvK nummer : 58777970
Btw-nummer : NL001916949B49
*correspondentieadres


Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en diens werknemers en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen de ondernemer en de consument. Daar waar in deze Algemene Voorwaarden over de Consument wordt gesproken wordt tevens het Bedrijf / Locatie-Beheerder bedoeld. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – De overeenkomst - Uw opdracht

Consument geeft na betaling of toezegging akkoord voor uitvoering van de aangevraagde/afgesproken werkzaamheden op basis van te voren, door de ondernemer voor gedefinieerde werkzaamheden, nader te omschrijven als was en/of reinigingswerkzaamheden op uw (bedrijf)locatie. Indien deze locatie zich buiten Amsterdam – 020 gebied bevind. Dan zal hiervoor een toeslag worden doorberekend. Wijzigingen in een Autowas-boeking is altijd mogelijk en kosteloos 24-uur voorafgaand aan de boeking. Bij het totaal annuleren van de boeking of mondelinge opdracht op de dag zelf, zullen wij minimaal € 14,50 doorberekenen omdat voor u deze tijd is ingepland. Wij zijn hier liever helder en duidelijk vooraf in om misverstanden te voorkomen.

Artikel 5 – De frequentie van diensten

Ondernemer of diens werknemer werkt in opdracht van de consument, op afspraak en/of op basis van een van te voren afgesproken en/of vastgelegde frequentie. Deze dienstverlening vindt uitsluitend en altijd op locatie van de consument plaatst.

Artikel 6 – Onze methode van uitvoering

Ondernemer of diens werknemer werkt met Probiotische reinigingsmiddelen. Door middel van verneveling zullen bacteriën na inwerking vervuiling opeten (schoonmaken), waarna het overgebleven water wordt opgenomen met hoogwaardige microvezel doeken. Met deze was methode verbruiken wij circa 1 ½ lt. leidingwater en besparen wij circa 150 lt. water per autowasbeurt, tegenover conventionele was methodes. Onze wasdoeken worden met speciaal wasmiddel gewassen waardoor de microvezels duurzaam hun werk blijven doen, en daarmee absoluut veilig voor o.a. de auto. Voor overige reiniging opdrachten en/of objecten op bedrijf locatie maken wij uitsluitend dan wel zoveel mogelijk gebruik van Probiotische reinigingsmiddelen.

Artikel 7 – Het Reinigingsresultaat

Bij een normaal vervuild voertuig mag de consument verwachten dat alle vuil wordt verwijderd, welke normaal te verwijderen is met de milieuvriendelijke standaardproducten die door de ondernemer en diens werknemer wordt gebruikt. Indien er vervuiling geconstateerd wordt welke niet te verwijderen is middels de standaard producten / procedures, wordt hiervan onmiddellijk melding gedaan bij de consument. In overleg zal hier dan een toeslag voor worden doorberekend. Dit is afhankelijk van de vervuilingsgraad en/of extra werkzaamheden. Indien u niet bereikbaar bent dat moment zullen wij de wassing wel uitvoeren, en u achteraf informeren. Dit zal altijd in redelijkheid en billijkheid zijn omdat wij alleen zo een goed eindresultaat kunnen afleveren. De consument mag niet verwachten dat oude en/of nieuwe (lak)schade met onze reinigingsmethode wordt verwijderd. Het is mogelijk dat schades welke niet of nauwelijks zichtbaar zijn op dat moment, dit na onze behandelingsmethode wel zijn. Speciaal benoemd; reiniging van zomer insecten op front en ruit, deze worden verwijderd echter hierbij zal in veel gevallen ingebrande insectenresten zichtbaar blijven. Indien de consument niet tevreden is met het resultaat van uitvoering, wordt deze in staat gesteld conform de hierna opgestelde klachtenregeling en/of kwaliteitsgarantie te handelen. (art.11)

Artikel 8 – Verkoopprijzen - Offerte - Indexering

Alle door de ondernemer genoemde en getoonde prijzen van onze diensten en services zijn inclusief 21% btw tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Prijsveranderingen kunnen door de ondernemer te allen tijde eenzijdig worden aangepast In het geval van een abonnement(en), zal dit minimaal een (01) termijn voor ingang van een nieuw abonnement kenbaar worden gemaakt bij de consument. Uitgesloten hiervan zijn wettelijke aanpassingen, die verplicht worden gesteld om direct door te voeren. Op offertes ook wel prijsvoorstel genoemd welke zowel mondeling als schriftelijk zijn uitgebracht aan de klant, hebben een geldigheidsduur van 14 dagen. De prijzen van onze diensten en services kunnen en worden jaarlijks aangepast aan de dan geldende marktconforme prijs.

Artikel 9 - De Betaling en Termijnen

De betaling vindt plaats voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht Online (Ideal) of door middel van een bankoverschrijving. Wij accepteren online Paypal/Creditcard betalingen, met deze betaalwijze zal de gebruikelijke +% opslag aan u worden doorberekend. Op locatie accepteren wij PIN (mobiel) en Creditcard betalingen (mobiel), deze zijn kosteloos voor u als consument. Voor alle verstuurde facturen hanteren wij een betalingstermijn van 10 dagen, wij vragen u dit te respecteren waarvan akte. Mits er geen andere afspraken contractueel zijn vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst. Bij het niet naleven van deze termijn(en) zullen wij helaas genoodzaakt zijn na de 2e herinnering de vordering zonder enige kennisgeving vooraf direct uit handen te geven. Hierbij zullen alle kosten daaruit voortvloeiend voor uw rekening komen.

Artikel 10 – Instructies en Informatievoorziening

Van de consument wordt verwacht zich aan de eventuele aanwijzingen te houden van de ondernemer of de werknemer die namens hem diens voertuig wast, voor zover deze redelijkerwijs van invloed zou kunnen zijn op een correcte uitvoering van de opdracht. Bij het negeren van aanwijzingen valt enige vorm van verwijtbare klacht(en) buiten de reguliere klacht of aansprakelijkheidsregeling.
Ook de consument wordt geacht eventuele verborgen schades en/of gebreken zoals losse en/of defecte auto onderdelen te melden. Dit om kleine gebreken niet door onze Autowas methode te kunnen doen laten verergeren, bij constatering van eventuele gebreken zullen wij onverwijld melding maken bij de consument.

Artikel 11 – Onze Klachtenregeling

Klachten dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden ingediend, bij voorkeur binnen een (1) dag, zodat redelijkerwijs is na te gaan of klacht gegrond is en of de uitvoering van de opdracht door ondernemer de oorzaak van een klacht kan zijn geweest. Indien na vaststelling blijkt dat de ondernemer in gebreke is geweest, zal deze binnen 5 werkdagen na melding door de consument het achterstallige werk inhalen dan wel herstellen. Indien dit leidt tot volledige (her)uitvoering van de eerder overeengekomen overeenkomst dan wordt dit kosteloos uitgevoerd.

Artikel 12 – Onze Kwaliteitsgarantie

De ondernemer stelt zich coulant op ten aanzien van consumenten welke niet tevreden zijn met het in artikel 7 genoemde reinigingsresultaat en stelt deze instaat om gebruik te kunnen maken van terugbetalingsregeling door de ondernemer. Met deze terugbetalingsregeling zal de ondernemer de eerder verkregen vergoeding/betaling binnen 14 kalenderdagen terug betalen aan de consument. Om aanspraak te maken op deze terugbetalingsprocedure dient de consument zich te hebben gehouden aan de in artikel 11 als zodanig omschreven klachtenregeling, welke in alle redelijkheid en billijkheid de aanvraag rechtvaardigt.

Artikel 13 – Aansprakelijkheidsregeling

De ondernemer of diens werknemer, kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor directe aangebrachte schade die het gevolg is van een foutieve uitvoering van de verstrekte opdracht, en is altijd beperkt tot het niveau waartoe de ondernemer is verzekerd. Niet voor vergoeding in aanmerking komt indirecte schade zoals bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke door welke oorzaak dan wel ontstaan. Reeds bestaande schades komen niet voor vergoeding in aanmerking bij eventuele vergoeding van de door ons veroorzaakte schades. Ook het verplaatsen, door de ondernemer of diens medewerker van de te reinigen auto, in opdracht van de consument is voor rekening en risico van de consument. Van elk voertuig wordt standaard een of meerdere voor en na foto(s) gemaakt, dit voor onze administratie, en voor uw zekerheid. Bij gebruik van dit beeldmateriaal t.b.v. onze promotionele activiteiten zullen kentekens van voertuigen altijd onherkenbaar worden gemaakt.